درباره ما

درباره صالحین

مسیر رسیدن به موفقیت را با صالحین آغاز کن ...

مسیر موفقیت در دبیرستان دوره دوم صالحین با توجه به توانایی‌ها و استعدادهای منحصر به فرد هر دانش‌آموز ترسیم می شود و ویژگی‌های تعیین کننده‌ترین عامل در برنامه ریزی است.

مشاوره تخصصی

هدف روانشناسی مدرسه، همکاری با اولیا، معلمان و دانش آموزان در جهت ایجاد یک محیط آموزشی سالم با تمرکز بر نیاز های دانش آموزان است.

برنامه‌ریزی هوشمند

مدارس هوشمند سعی دارد با ابزارها و امکانات خود رویکردهای آموزشی و یادگیری را متحول و در جهت بهبود حرکت نماید.

پیگیری تحصیلی

بواسطه آزمون‌های جامع و منظمی که در طول سال از دانش‌آموزان گرفته می شود و وجود سامانه کارسنج، پیشرفت علمی دانش آموز همواره زیر نظر می‌باشد.

اصول یازده‌گانه صالحین

یک الگو باید از مبانی نظری و اصول شروع و به روش‌ها و فنون اجرایی و عملیاتی ختم شود.
مبانی نظری و اصول در واقع پشتوانه علمی و معرف نگرش بنیادین الگو پردازان به مفاهیم اصلی مرتبط با آن الگو می‌باشد.

نشـــــــــاط و شادمانـــــــــــــــــی

اصل اول اصول الگوی صالحین
۱

انتخاب و مسئولیت‌پذیری

اصل سوم اصول الگوی صالحین
۳

نظم انضباط فردی و اجتماعی

اصل پنجم اصول الگوی صالحین
۵

خـــــــــلاقیت و آفـــــــــــرینش

اصل هفتم اصول الگوی صالحین
۷

دانایــــــــــــی و توانایــــــــــــــی

اصل نهم اصول الگوی صالحین
۹

ادب فـــــــردی و اجتماعــــــــی

اصل یازدهم اصول الگوی صالحین
۱۱

آرمان‌خواهی و دغدغه‌مندی

اصل دوم اصول الگوی صالحین
۲

هدف‌گزینی و برنامه‌ریزی

اصل چهارم اصول الگوی صالحین
۴

چـــــــالش‌پذیـــــــــــری و تفکر

اصل ششم اصول الگوی صالحین
۶

تاب‌آوری و استقـــــــــــامــــــت

اصل هشتم اصول الگوی صالحین
۸

تعـــــــــــــامل و مشـــــــــــارکت

اصل دهم اصول الگوی صالحین
۱۰
کادر اجرایی

ما کادری پر انرژی برای مدرسه داریم

کادر آموزش

تخصص ما به شما کمک خواهد کرد

دریافت نظرات و پیشنهادات

Blank Form (#3)
نظرات شا

درباره صالحین چه می‌گویند؟