امام علی علیه السلام:  دانش، نابود كننده نادانى است.