آزمون روانشناسی Holland

 • پرسشنامه حاضر به منظور ارزیابی رغبت ها و علائق شما در زمینه تحصیلی و شغلی تهیه و طراحی شده است. در این پرسشنامه فهرستی از فعالیتها، تجربه ها، مشاغل و خود سنجی ها آورده شده است تارغبت ها و تجربه های شما را مشخص نماید. در هر بخش توضیحات لازم برای پاسخگویی داده شده است. لطفا این توضیحات را با دقت بخوانید و یک یا چند مورد از گزینه ها را انتخاب کنید.
 • یکی یا چندتا از فعالیت های زیر که مایل و علاقمند به انجام آنها هستید را انتخاب کنید.
 • یکی یا چندتا از فعالیت های زیر که مایل و علاقمند به انجام آنها هستید را انتخاب کنید.
 • یکی یا چندتا از فعالیت های زیر که مایل و علاقمند به انجام آنها هستید را انتخاب کنید.
 • یکی یا چندتا از فعالیت های زیر که مایل و علاقمند به انجام آنها هستید را انتخاب کنید.
 • یکی یا چندتا از فعالیت های زیر که مایل و علاقمند به انجام آنها هستید را انتخاب کنید.
 • یکی یا چندتا از فعالیت های زیر که مایل و علاقمند به انجام آنها هستید را انتخاب کنید.
 • یکی یا چندتا از فعالیت های زیر که تاکنون تجربه کرده اید و می توانید آنرا انجام دهید را انتخاب کنید.
 • یکی یا چندتا از فعالیت های زیر که تاکنون تجربه کرده اید و می توانید آنرا انجام دهید را انتخاب کنید.
 • یکی یا چندتا از فعالیت های زیر که تاکنون تجربه کرده اید و می توانید آنرا انجام دهید را انتخاب کنید.
 • یکی یا چندتا از فعالیت های زیر که تاکنون تجربه کرده اید و می توانید آنرا انجام دهید را انتخاب کنید.
 • یکی یا چندتا از فعالیت های زیر که تاکنون تجربه کرده اید و می توانید آنرا انجام دهید را انتخاب کنید.
 • یکی یا چندتا از فعالیت های زیر که تاکنون تجربه کرده اید و می توانید آنرا انجام دهید را انتخاب کنید.
 • این فهرست به بررسی احساسات و نگرش های شما نسبت به مشاغل گوناگون می پردازد، یکی یا چندتا از مشاغلی را که به آنها علاقه دارید یا برای شما خوشایند هستند انتخاب کنید.
 • این فهرست به بررسی احساسات و نگرش های شما نسبت به مشاغل گوناگون می پردازد، یکی یا چندتا از مشاغلی را که به آنها علاقه دارید یا برای شما خوشایند هستند انتخاب کنید.
 • این فهرست به بررسی احساسات و نگرش های شما نسبت به مشاغل گوناگون می پردازد، یکی یا چندتا از مشاغلی را که به آنها علاقه دارید یا برای شما خوشایند هستند انتخاب کنید.
 • این فهرست به بررسی احساسات و نگرش های شما نسبت به مشاغل گوناگون می پردازد، یکی یا چندتا از مشاغلی را که به آنها علاقه دارید یا برای شما خوشایند هستند انتخاب کنید.
 • این فهرست به بررسی احساسات و نگرش های شما نسبت به مشاغل گوناگون می پردازد، یکی یا چندتا از مشاغلی را که به آنها علاقه دارید یا برای شما خوشایند هستند انتخاب کنید.
 • این فهرست برای بررسی احساسات و نگرش ها ی شما نسبت به مشاغل گوناگون می پردازد، یکی یا چندتا از مشاغلی را که به آنها علاقه دارید یا برای شما خوشایند هستند انتخاب کنید.
 • سؤال نوزدهم - خودسنجی ها

  در بخش زیر توانائی ها (توان بالقوه) خود را در مقایسه با همسالانتان درجه بندی نمائید. سعی نمائید صحیح ترین برآورد را در مورد خودتان انجام دهید. به کمترین توانایی نمره ۱ و به بیشترین توانایی نمره ۷ بدهید و تا حد امکان از درجه بندی یکسان خود در هر توانایی بپرهیزید.
 • سؤال بیستم - خودسنجی ها

  در بخش زیر مهارت های (توان بالفعل) خود را در مقایسه با همسالانتان درجه بندی نمائید. سعی نمائید صحیح ترین برآورد را در مورد خودتان انجام دهید. به کمترین توانایی نمره ۱ و به بیشترین توانایی نمره ۷ بدهید و تا حد امکان از درجه بندی یکسان خود در هر توانایی بپرهیزید.
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول مهندس نجفی
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول صالحین
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول مهندس نجفی