با تیم مشاوران ما آشنا شوید ۲

ابراهیم براتی

دبیر جغرافیا

تحصیلات: دکترای جغرافیای برنامه ریزی شهری سوابق

احمد مهرشاد

دبیر جامعه شناسی

تحصیلات: دکتری جامعه شناسی سوابق فرهنگی و

احمدرضا بهمن پور

معاونت پایه یازدهم

تحصیلات: کارشناسی تربیت بدنی سوابق فرهنگی و

مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول مهندس نجفی
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول صالحین
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول مهندس نجفی