اردوی استخر آبسار

اردوی تفریحی استخر آبسار

این برنامه پس از پایان امتحانات نیم سال اول در تاریخ ۲ بهمن ماه و

مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول مهندس نجفی
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول صالحین
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول مهندس نجفی