نظرسنجی از دانش آموزان دبیرستان

۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ نظرسنجی از دانش آموزان پایه دهم و یازدهم

مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول مهندس نجفی
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول صالحین
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول مهندس نجفی