از محیط آموزشی و کادر آموزشی فعال و باتجربه برخور داره و هر ساله تعداد قبولی در دانشگاه دولتی در این مدرسه بیشتر میشه…
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول مهندس نجفی
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول صالحین
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول مهندس نجفی