افزودن خدمات

کلاس‌های بزرگ

مزایای مدرسه هوشمند چیست ؟ تجربه‌ی یادگیری متفاوت از

محیط باز

محیط باز و فضای سبز مناسب ضرورت ایجاد فضای

آزمایشگاه مجهز

آزمایشگاه صالحین بهترین محیط برای پرورش خلاقیت دانش‌آموزان است.

فضا و

مهارت‌های اجتماعی و کار گروهی ساعت‌های ورزش در مدارس

کلاس‌های بزرگ و هوشمند

مزایای مدرسه هوشمند چیست ؟ تجربه‌ی یادگیری متفاوت از آنچه

محیط باز و فضای سبز مناسب

محیط باز و فضای سبز مناسب ضرورت ایجاد فضای سبز

آزمایشگاه مجهز

آزمایشگاه صالحین بهترین محیط برای پرورش خلاقیت دانش‌آموزان است. آزمایشگاه

فضا و امکانات ورزشی

مهارت‌های اجتماعی و کار گروهی ساعت‌های ورزش در مدارس باید

سرویس‌های رفت و برگشت

سرویس مدرسه از ۶ مسیر در شهر

سالن امتحانات و اجتماعات

سالن امتحانات و اجتماعات فضای آموزشی مدرسه

فضا و امکانات ورزشی

مهارت‌های اجتماعی و کار گروهی ساعت‌های ورزش

مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول مهندس نجفی
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول صالحین
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول مهندس نجفی